Organiziramo nagradno igro, v kateri lahko prejmete vikend paket z novim T-CROSSOM in polnim tankom goriva.

 

Pravila nagradne igre: Vikend paket s T-CROSSOM in polnim tankom goriva (v nadaljevanju: Pravila)

1. Podatki o organizatorjih nagradne igre

Organizator nagradne igre (v nadaljevanju: nagradna igra) je podjetje Autodelta d.o.o., Dunajska cesta 122, 1000 Ljubljana, ID-št. za DDV: SI59326409, matična številka: 5436362000 (v nadaljevanju: organizatorja).
2. Namen nagradne igre
Namen nagradne igre je promocija organizatorjeve blagovne znamke Autodelta.
3. Udeleženec nagradne igre
Nagradna igra se izvaja na območju Republike Slovenije. Udeleženec nagradne igre (v nadaljevanju: udeleženec) je lahko vsaka polnoletna fizična oseba (v primeru mladoletnosti nagrado prevzame zakoniti skrbnik mladoletne osebe) s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki izpolnjuje vse pogoje, ki so navedeni v objavi.V nagradni igri ne morejo sodelovati pri organizatorju zaposlene osebe in njihovi družinski člani (sorodniki do kateregakoli kolena v ravni vrsti ter do četrtega kolena v stranski vrsti, zakonec ali oseba v svaštvu do drugega kolena, ne glede na to, ali je zakonska zveza prenehala).V nagradni igri ne morejo sodelovati pravne osebe in osebe, ki sodelujejo pri organizaciji, trženju in izvedbi nagradne igre.
4. Način sodelovanja v nagradni igri, zbiranje vstopnic in potek nagradne igre
Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je:
  • popolna izpolnitev nagradne kartončka, ki ga prejmete v salonu Autodelta ali v centru Spar Vič, kjer bo avto razstavljen.
Ena oseba lahko v nagradni igri sodeluje večkrat. Nakup kateregakoli izdelka ali storitve pri organizatorju ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec potrjuje, da je seznanjen s temi Pravili, da se z njimi strinja in da jih v celoti sprejema.
5. Čas trajanja nagradne igre
Nagradna igra se prične 14. 6. 2019 in traja do 22 .6. 2019. Pri žrebanju bodo upoštevani vsi udeleženci, ki bodo izpolnili vse pogoje nagradne igre do 23:59:00 ure zadnjega dne nagradne igre. Žrebanje bo potekalo 23. 6. 2019.
6. Nagrajenec
Nagrajenec je tisti udeleženec, ki je bil izžreban v skladu s Pravili (v nadaljevanju nagrajenec). Komisija bo nagrajence preverila, če so sodelovali v skladu s določenimi pravili. V primeru, da je nagrajenec izključen, se nagrado podeli naslednjemu sodelujočemu, ki bo izžreban naknadno. V primeru, da je nagrajenec mladoletna oseba, se nagrado ob soglasju starša ali zakonitega zastopnika nagrajenca prenese na starša ali zakonitega zastopnika nagrajenca, ki tako postane nagrajenec. Organizator ima pravico zahtevati, da nagrajenec v določenem roku od 3 (treh) delovnih dni in na zahtevan način izkaže svojo identiteto. V primeru, da nagrajenec tega ne želi storiti, izgubi pravico do nagrade. V tem primeru se ta nagrada ne podeli. Nagrajencu bo nagrada podeljena s strani organizatorja. O načinu in kraju ter času prevzema nagrade bo nagrajenec obveščen s strani organizatorja po telefonu najkasneje v roku 14 dni po zaključku nagradne igre. Če se posamezni nagrajenec na obvestilo o prevzemu nagrade ne bo odzval (npr. posredoval zahtevanih podatkov v pisni obliki ali preko e-pošte ali po telefonu) v roku 3 delovnih dni od prejema obvestila (ali v drugem roku, ki bo naveden v obvestilu), ali pa nagrade ne bo prevzel, kot je bilo v obvestilu navedeno oziroma se bo nagradi odpovedal, bo izgubil pravico do nagrade. V tem primeru se ta nagrada ne podeli. Nagrajenec bo objavljen na Facebook strani organizatorja Autodelta (Autodelta d.o.o.) in obveščen o nagradi preko e-maila, ki ga je vpisan na kartončku za sodelovanja v nagradn igri.
7. Nagrada
Nagradni sklad: Nagrada: 1x vikend uporaba novega Volkswagen T-Crossa s polnim tankom goriva. Nagrade ni mogoče zamenjati, niti zahtevati izplačila njene denarne protivrednosti. Udeleženec, ki je izžreban ter tako postane nagrajenec, je lahko nagrajen le enkrat tekom trajanja te nagradne igre.
8. Pristojnosti komisije
Komisija v sestavi treh članov, ki so predstavniki organizatorja, ima sledeče pristojnosti:
• nadzor poteka nagradne igre in žrebanje nagrajencev, v skladu s temi Pravili,
• ukrepanje v primeru suma, da je udeleženec kakorkoli ravnal v nasprotju s temi pravili,
• izvedba mesečnih žrebanj nagrad.
V kolikor komisija določenega udeleženca sumi nespoštovanja Pravil, mu mora dati možnost zagovora, v katerem ima možnost pojasniti, da je dejansko ravnal v skladu s temi pravili. Udeleženec se mora v tem primeru v roku 5 (pet) dni od poslanega obvestila (po pošti ali e-pošti) o sumu nespoštovanja teh pravil komisiji nesporno dokazati, da je spoštoval in upošteval določbe Pravil. V kolikor udeleženec tega ne dokaže na način, kot ga je predpisala komisija, oziroma se ne odzove na poziv komisije, ga ima komisija pravico izključiti. Komisija ima pravico, da od udeleženca zahteva, da resničnost svojih trditev dokaže na naslovu organizatorja, in to na način, kot ga določi komisija, in v roku, ki ga določi komisija. V kolikor udeleženec tega ne naredi, ga ima komisija pravico izključiti. Vsa komunikacija z udeležencem se izvaja preko Facebook profila oziroma e-poštnega naslova, s katerima je udeleženec sodeloval v nagradni igri. Odločitve komisije glede izključitve so dokončne in nepreklicne ter brez kakršnih koli obveznosti do udeleženca. O ravnanju in odločitvah komisije se sestavi zapisnik.
9. Žrebanje
Žrebanja nagrajencev izvede komisija v prostorih uprave organizatorja in o žrebanju vodi zapisnik. Žrebanje bo potekalo 23. 6. 2019 ob 10. uri. Razglasitev nagrajencev bo 23. 6. 2019 ob 12.00 uri. Žrebanje nagrajencev bo iz bobna za žreb izmed vseh sodelujočih naključno izvedel eden izmed članov komisije. V primeru, da je nagrajenec mladoletna oseba, se lahko nagrado prenese na njegovega starša ali zakonitega zastopnika, ki tako postane nagrajenec.
10. Objava in obveščanje nagrajencev
Nagrajenec bo objavljen z imenom in priimkom na Facebook profilu organizatorja Autodelta (Autodelta d.o.o.) ali na drug primeren način, najkasneje 10 dni od izžrebanja nagrajencev. Nagrajenca lahko organizator obvesti preko e-pošte ali na drug primeren način, na osnovi osebnih podatkov, ki jih je nagrajenec navedel preko zasebnega sporočila na Facebooku. V kolikor je bil za nagrado izžreban udeleženec, ki ne izpolnjuje pogojev za sodelovanje v nagradni igri ali ne izpolnjuje pogojev za prevzem nagrade ali organizator pri udeležencu zazna nepravilnosti pri sodelovanju v nagradni igri, se izvede ponovni žreb novega nagrajenca za to nagrado. Pritožba na uvrstitev v seznam nagrajencev ni mogoča.
11. Prevzem nagrade
Pogoj za prevzem nagrade je, da nagrajenec soglaša s temi Pravili in da je sodeloval v nagradni igri v skladu s temi Pravili. Vse nagrade bo organizator podelil nagrajencem bodisi osebno, bodisi preko priporočene pošte ali na drug primeren način. V kolikor organizator nagradne igre ne razpolaga z vsemi potrebnimi osebnimi podatki nagrajenca, le tega z dopisom iz drugega odstavka tega člena obenem pozove, da mu jih sporoči. Nagrajenec je dolžan v tem primeru organizatorju posredovati zahtevane osebne podatke v roku 7 dni po prejemu obvestila. Organizator si pridržuje pravico, da nagrade ne podeli nagrajencu, če:
• nagrajenec ne izpolnjuje vseh pogojev za prevzem nagrade, določenih s Pravili ali
• nagrajenec prevzem nagrade odkloni ali • se ugotovi, da je nagrajenec sodeloval v nagradni igri v nasprotju s Pravili ali
• nagrajenec organizatorju ne posreduje potrebnih podatkov v roku ali
• nagrajenec ne prevzame nagrade v roku in na način, kot ga določi izvajalec glavne nagrade.
V zgoraj navedenih primerih sta organizatorja glavne nagrade v razmerju do nagrajenca prosta vseh obveznosti po teh Pravilih.
12. Izključitev odgovornosti
Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:
• kakršnekoli posledice, ki bi jih udeleženci utegnili utrpeti zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katere organizator nima vpliva,
• kakršnekoli posledice, do katerih utegne priti ob koriščenju nagrade.
13. Varovanje osebnih podatkov
Vsi osebni podatki, pridobljeni od udeležencev v postopku te nagradne igre so varovani z določili Pravil, s splošnimi akti organizatorja s področja varovanja osebnih podatkov in skladno z veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov ter Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom).Udeleženci izrecno soglašajo, da organizator njihove osebne podatke, ki jih udeleženci posredujejo v okviru sodelovanja v nagradni igri, uporabi za potrebe nagradne igre ter za svoje trženjske aktivnosti (obveščanje o produktih, storitvah, nagradnih igrah in natečajih ter drugih promocijskih aktivnostih organizatorja, obveščanje o poteku registracije vozila). Udeleženec ali njegov zakoniti zastopnik lahko pisno prekliče svoje soglasje za uporabo osebnih podatkov za namene trženjskih aktivnosti z obvestilom, ki ga posreduje na naslov na Autodelta d.o.o., Dunajska cesta 122, 1000 Ljubljana, na e-poštni naslov info@autodelta.si ali na drug primeren način. Organizator bo v primeru preklica soglasja iz tega odstavka zagotovil izbris osebnih podatkov najkasneje v 15 dneh od prejema preklica. Nagrajenec organizatorju izrecno dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov v vseh vrstah sredstev javnega obveščanja in na svetovnem spletu, z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oz. prevzema nagrade ter promocije organizatorja.
14. Dostop do pravil nagradne igre
Trenutno veljavna Pravila nagradne igre so objavljena na spletni strani organizatorja Autodelta (Autodelta d.o.o.). V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta Pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav organizatorja, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh Pravil določata izključno organizatorja.
15. Končne določbe
Organizatorja ne bosta upoštevala zapoznelih, nepopolno ali napačno podanih odgovorov navedenih pod aktualno objavo. Odločitev organizatorjev o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro je dokončna in velja za vse udeležence. Organizator si pridržuje pravico sprememb Pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah Pravil bo organizator udeležence obvestil z objavo novih pravil na Facebook profilu organizatorja Autodelta (Autodelta d.o.o.) ali na drug primeren način. Nadaljevanje sodelovanja udeležencev v nagradni igri po objavi novih Pravil se šteje za strinjanje udeležencev s temi spremembami in za sprejem novih pravil. Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani. Ta Pravila začnejo veljati z dnem sprejema, t.j. z dnem 14. 6. 2018 in nadomestijo morebitno predhodno verzijo splošnih pogojev.
Organizator: Autodelta d.o.o.Ljubljana, dne 14. 6. 2019